Na obsah stránky

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Vyhľadávanie

 

I. stupeň SSKS CR

Hlavným cieľom I. stupňa SSKS CR je zavádzanie manažmentu kvality do života organizácie, jeho pochopenie a neustály rozvoj. V prvom stupni si organizácia osvojí šesť jednoduchých zásad starostlivosti o kvalitu a pomocou akčného plánu prenesie tieto zásady do života vo svojej organizácii.

 

Všeobecné podmienky certifikácie v I. stupni SSKS CR upravuje Štandard. Okrem splnenia všetkých požiadaviek na organizáciu pôsobiacu v cestovnom ruchu vyplývajúcich z legislatívy, musí táto organizácia splniť aj nasledovné požiadavky:

  • stanoviť vlastnú víziu,
  • zabezpečiť záväzok kvality pracovníkov,
  • nominovať jedného pracovníka, ktorý absolvuje školenie a získa certifikát Tréner kvality I. stupňa,
  • spĺňať technické predpoklady kvality (len v prípade turistických informačných centier a sprievodcov cestovného ruchu).

Okrem uvedeného sa musí organizácia zaviazať, že bude dodržiavať nasledovné zásady starostlivosti o kvalitu:

  • poznanie potrieb zákazníkov,
  • štandardy poskytovaných služieb,
  • odbornosť a školenie ľudí,
  • komunikácia,
  • aktívna práca so sťažnosťami a pripomienkami,
  • spolupráca a partnerstvo v cestovnom ruchu.

Súčasťou požiadaviek Štandardu na certifikáciu v I. stupni SSKS CR je aj stanovenie a analýza procesov organizácie a vypracovanie akčného plánu.

Podrobné informácie o napĺňaní uvedených požiadaviek sprostredkujú školitelia/regionálni koordinátori na školeniach Trénerov kvality I. stupňa.

Tréner kvality I. stupňa

Kľúčovú úlohu pri zvyšovaní kvality služieb zohráva osoba, ktorá rozumie podstate manažmentu kvality v cestovnom ruchu a je schopná jednoduché zásady starostlivosti o kvalitu prezentovať a aplikovať vo svojej organizácii. V SSKS CR sa takáto osoba nazýva Tréner kvality.

Tréner kvality je zodpovedný za správny prenos myšlienok a rozvinutie predpokladov pre uplatňovanie systému zvyšovania kvality v konkrétnej organizácii. Jeho hlavnou úlohou je podpora všetkých ostatných pracovníkov pri plnení úloh vyplývajúcich z požiadaviek SSKS CR. Po návrate zo školenia je úlohou Trénera kvality čo najskôr informovať ostatných pracovníkov organizácie o jeho obsahu.

Žiadosť o certifikáciu

Žiadosť o získanie certifikátu SSKS CR si organizácia podáva v certifikačnom mieste (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) prostredníctvom webového rozhrania.


Poplatky za školenie

 PoložkaCena v EUR bez DPH
DPH 20 %
Cena v EUR s DPH
 Školenie tréner kvality I. stupňa
 180,00 36,00 216,00
 Certifikácia I. stupňa
alebo
Obnovenie platnosti certifikátu
I. stupňa po uplynutí
certifikačného obdobia (3 roky)
Organizácie / prevádzky
do 5 pracovníkov*
 200,00 40,00 240,00
 Organizácie / prevádzky
s 6 - 20 pracovníkmi*
 220,00 44,00 264,00
 Organizácie / prevádzky
s 21 a viac pracovníkmi*
 240,00 48,00 288,00
 TIC, ktoré nie sú členmi
AICES**
 300,00 60,00 360,00

*Počet pracovníkov v deň podania žiadosti o certifikáciu. Do počtu pracovníkov sa započítavajú zamestnanci, pracovníci na dohodu o vykonaní práce a pracovníci na živnosť.

** Poplatok zahŕňa aj preskúmanie splnenia technických predpokladov kvality uvedených v Štandarde SSKS CR nezávislým hodnotiteľom formou fyzickej návštevy. 
30.4.2016 16:45:25 - aktualizované 12.4.2017 11:04:03 | prečítané 0x
 
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2020
load